Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Lasten päivähoito on yhteiskunnan järjestämää palvelua lapsiperheille. 

Lasten varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää palvelua lapsiperheille.

PALVELUOHJAUS VARHAISKASVATUSJOHTAJA PAULA UKKONEN

puh. 040-5224 985paula.ukkonen@edu.heinavesi.fi

 

Lasten varhaiskasvatus tukee vanhempia lasten ensisijaisina kasvattajina ja tarjoaa lapsille varhaiskasvatusaikana turvallisen, kodinomaisuuteen pyrkivän kasvuympäristön. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus saada kunnan järjestämä varhaiskasvatuspaikka. Vaihtoehtoisesti vanhemmat voivat halutessaan valita lapselleen lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen.

Heinäveden kunnan varhaiskasvatusta ohjaavat niin valtakunnalliset varhaiskasvatuksen tavoitteet ja lainsäädäntö kuin myös Heinäveden kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma tästä. Heinäveden kunnassa lasten varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja, niin että lasten vanhemmilla on oikeus valita lapselleen joko kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki. Heinäveden kunnassa lasten varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti- ja perhepäivähoitona, minkä lisäksi järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koululaisten iltapäiväkerhossa kirkonkylässä sekä lisäksi tarvittaessa eri varhaiskasvatusyksiköissä.

Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitoksen toimistosta (www.kela.fi)  puh. 020 692 206.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Haettaessa lasta varhaiskasvatukseen käytetään varhaiskasvatushakemuslomaketta, jota on saatavana varhaiskasvatustoimistosta.

  • Varhaiskasvatushakemuslomakkeen voi tulostaa tästä.
  • Hakuohje löytyy tästä.

Varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä selvitetään perheen tulot tuloselvityslomakkeella tarvittavine liitteineen.

  • Tuloselvityslomake löytyy tästä 
  • Yrittäjän tuloselvityslomake tästä.

Varhaiskasvatukseen hakemisesta keskitetysti seuraavalle toimintakaudelle ( 1.8-31.7 ) ilmoitetaan keväisin Heinäveden lehdessä. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea muulloinkin.

Varhaiskasvatushakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, päivähoitopaikkaa on haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatushakemus liitteineen palautetaan varhaiskasvatustoimistoon os. Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi.

Varhaiskasvatusjohtaja sijoittaa lapset varhaiskasvatukseen. Lapsia varhaiskasvatukseen sijoitettaessa pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan vanhempien toiveet, lasten ikä ja kehitystaso.

 

Päiväkotihoito

 

Päiväkoti Päivänpesä

Koulutie 10, 79700 Heinävesi

paivakoti@edu.heinavesi.fi


Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja puh. 040 7101 959

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja puh. 040 6811 354 

Ryhmä puh. 0400 236581

 

Päiväkodin peruskorjatuissa, kodinomaisissa ja viihtyisissä tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta parillekymmenelle lähinnä 3-5 vuotiaalle, tarvittaessa nuoremmallekin lapselle. Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus keskitetään mahdollisuuksien mukaan päiväkotiin.

Suunnitelmallinen opetus, kasvatus ja hoito tukevat lapsen kasvua ja kehitystä ja antavat hänelle elämässä tarvittavia tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia sekä muuta henkilöstöä tarpeen mukaan.

Päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin lähinnä klo 6.30 - 16.30.

 

Eskarin päivähoito

Keskuksenkuja 2, 79700 Heinävesi

eskariOK@edu.heinavesi.fi

 

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja puh. 040 6527 266

Varhaiskasvatuksen opettaja puh. 040 7502 696

Ryhmä puh. 040 7657 637

 

Eskarin päivähoidossa annetaan täydentävää varhaiskasvatusta esiopetusikäisille lapsille esiopetuksen lisäksi.

Tarvittaessa myös koululaisten aamutoimintaa järjestetään ennen esiopetuksen alkua.

Eskarin päivähoidossa työskentelee kaksi esiopetuksen varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajiaa ja muuta henkilöstöä tarpeen mukaan.

Avoinna lähunnä esiopetus mukaan lukien klo 6.30-16.30. 

 

Perhepäivähoito

 

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa varhaiskasvatuspaikassa, jota kutsutaan perhepäiväkodiksi.

Perhepäivähoidossa annetaan varhaiskasvatusta eri-ikäisille lapsille kodinomaisissa olosuhteissa. Suunnitelmallinen opetus, kasvatus ja hoito sekä leikki niin sisällä kuin ulkona luovat suotuisat edellytykset lapsen kasvulle ja tasapainoiselle kehitykselle.

Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä keskustellaan kasvatuksesta ja asetetaan erilaisia tavoitteita kasvatustoiminnalle.

Perhepäivähoidossa korostetaan lapsen yksilöllistä huomioimista, niinpä yhteistyö henkilöstön ja vanhempien välillä on tärkeää.

 

Varahoito perhepäivähoitajan ollessa poissa työstään

Perhepäivähoitajan ollessa äkillisesti poissa työstään varhaiskasvatuksen varahenkilö järjestää lapselle tarvittaessa varahoitopaikan esim. ryhmäperhepäivähoidossa..  

Asiasta täytyy sopia etukäteen varahenkilön kanssa, puh. 040 8096 324.

Hoitajan ennalta tiedetyn poissaolon takia varahoito järjestetään tilanteen mukaan eri varhaiskasvatusyksiköissä.

Jos vanhemmat järjestävät lapselleen varahoidon itse, vähennetään ko. ajalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksu pois.

 

Hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja kasvattaa tavallisesti neljää alle kouluikäistä lasta omassa kodissaan. Viidentenä lapsena ryhmässä voi olla joko osapäivähoitoa tarvitsevaa esikouluikäiinen tai kouluikäinen lapsi.

Kirkonkylän alueella toimii kaksi perhepäivähoitajaa ja Pohjois-Heinävedellä yhdestä kahteen perhepäivähoitajaa.

Perhepäiväkodin toiminta sisältää ohjattua toimintaa, kasvatusta ja hoitoa. Hoitaja huolehtii yhdessä lasten vanhempien kanssa, että lapsi saa tilaisuuden ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavaan toimintaan kodinomaisissa olosuhteissa. Myös leikki ja ulkoilu kuuluvat normaaliin arkeen.

 

Lapsen/lasten kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja kasvattaa tavallisesti 2 - 4 perheen lapsia (neljä alle kouluikäistä lasta, lisäksi viidentenä osapäivähoitoa tarvitseva esiopetusikäinen tai kouluikäinen lapsi) joko vuorotellen kunkin lapsen tai vain joidenkin lasten kodissa. Joskus erityistapauksissa perhepäivähoitaja voi hoitaa vain yhden perheen lapsia/lasta perheen kodissa.

Perhepäiväkodin toiminta sisältää ohjattua toimintaa, kasvatusta ja hoitoa. Hoitaja huolehtii yhdessä lasten vanhempien kanssa, että lapsi saa tilaisuuden ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavaan toimintaan kodinomaisissa olosuhteissa. Myös leikki ja ulkoilu kuuluvat normaaliin arkeen.

Kolmiperhepäivähoidossa on erityisen tärkeää hyvä yhteistyö ja joustavuus perhepäivähoitajan ja lasten vanhempien välillä.

 

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäiväkodissa voi kaksi perhepäivähoitajaa kasvattaa yhtäaikaisesti kahdeksaa alle kouluikäistä lasta ja lisäksi kahta osapäivähoitoa tarvitsevaa esiopetusikäistä tai kouluikäistä lasta.

Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahtatoista lasta, jolloin yhdellä hoitajalla tulee olla tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Ryhmäperhepäiväkodissa toimitaan jo hiukan suuremmissa lapsiryhmissä, mutta kuitenkin ryhmät ovat varsin pieniä ja voidaan tarvittaessa jakaa vielä lasten iän ja kehitystason mukaan.

Ryhmäperhepäiväkodin toiminta sisältää ohjattua toimintaa, kasvatusta ja hoitoa. Hoitajat huolehtivat yhdessä lasten vanhempien kanssa, että lapsi saa tilaisuuden ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavaan toimintaan kodinomaisissa olosuhteissa. Myös leikki ja ulkoilu kuuluvat normaaliin arkeen.

Ryhmäperhepäiväkoti Illansuu

Virastokuja1, 79700 Heinävesi

ryhmisillansuu@edu.heinavesi.fi

Ryhmä puh. 040 8233 072

 

on 12-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, jossa kasvatetaan eri-ikäisiä lapsia.

Illansuu on avoinna lähinnä maanantaista perjantaihin lasten hoidon tarpeiden mukaan (noin klo 5.30-22.00) ja tarvittaessa viikonloppuisinkin. Illansuussa hoidetaan keskitetysti ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa tarvitsevia lapsia. Ryhmäperhepäiväkoti sijaitsee kerrostalon toisessa kerroksessa kirkonkylän keskustassa. Ryhmäperhepäiväkodin tilat ovat tilavat ja valoisat. Aidattu piha-alue toimii lasten ulkoilualueena. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja  kahdesta kolmeen perhepäivähoitajaa tilanteen mukaan.

Ryhmäperhepäiväkoti Karvio

Venevalkamantie 2, 79810 Karvion kanava

ryhmiskarvio@edu.heinavesi.fi

Ryhmä puh. 040 7101 931

 

on 12-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, jossa kasvatetaan alle kouluikäisiä lapsia sekä tarvittaessa esiopetus ja kouluikäisiä lapsia, jotka tarvitsevat hoitoa päiväsaikaan.

Ryhmäperhepäiväkoti Karvio on avoinna lähinnä maanantaista perjantaihin noin klo 6.00/6.30-16.30 välisenä aikana.

Ryhmäperhepäiväkodin tilat sijaisevat Karvion koulun yhteydessä Pohjois-Heinävedellä. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja lisäksi perhepäivähoitajia tarpeen mukaan.