Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia päivähoitopalveluja.

Kermanrannantie 7, 79700  Heinävesi

 

Palveluohjaus Varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen

puh: 040 5224 985, paula.ukkonen@edu.heinavesi.fi

 

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia päivähoito-/varhaiskasvatuspalveluja niin, että lasten vanhemmilla on oikeus valita lapselleen joko kunnallinen päivähoitopaikka, lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki.

Sen lisäksi yhdessä koulupuolen kanssa järjestetään lainmukainen esiopetus.

Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma päivittyy

Uusi Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma on olut käytössä 1.8.2017 alaken. Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma perustuu opetushallituksen lokakuussa 2016 julkaisemiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Opetushallitus on nyt päivittänyt varhasikasvatussuunnitelman perusteet, jonka vuoksi myös seudullista varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitettävä.

Päivityksen yhteydessä haluamme yhteisesti arvioida seudullisen suunnitelman vaikuttavuutta, johon tarvitsemme myös huoltajien apua. Esitämme kuukausittain muutaman kysymyksen sähköisesti, joihin toivomme mahdollisimman monen vastaavan, jotta saamme realistisen kuvan seudullisen varhaiskasvatuksen tilasta ja voimme kehittää toimintaamme oikeaan suuntaan.

Ensimmäiset kysymykset liittyvät positiiviseen pedagogiikkaan. Joensuun seudun varhaiskasvatusta ohjaa positiivisen pedagogiikan ajattelu- ja toimintatavat. Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on tunnistaa lasten vahvuuksia sekä antaa kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta vahvuuksien käyttämisestä ja tehdä onnistumisia näkyväksi.

Varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä on laajentaa ja tunnistaa  jokaisen lapsen taitoalueita ja kiinnostuksen kohteita. Tämä tapahtuu parhaiten lapsen toimijuutta ja osallisuutta tukemalla. vahvuuksien ja myönteisten hetkien tunnistaminen kasvattaa lapsen itsetuntoa, lisää uskoa omiin mahdollisuuksiin ja lujittaa myönteistä käsitystä itsestä.

Tästä klikkaamalla pääsee kyselyyn.

Kiitos ja mukavaa kevättä!

Seudullinen varhaiskasvatustyö

Opetushallitus päätti 18.10.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman pe­rus­teet, joista tuli ensimmäistä kertaa normi, joka ohjaa var­hais­kas­va­tuk­sen toteutumista.

Päätös edellytti kunnalta paikallisen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man laatimista noudattaen, mitä näissä perusteissa on määrätty.

Perusteet oheisessa linkissä: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/perusteet

Heinävesi osallistui yhdessä Joensuun seudun seitsemän kunnan (Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kon­tio­lah­ti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi) kanssa seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia lapsia, jotka ovat päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai mukana avoimessa varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 alkaen tässä.

 

SOSIAALIASIAMIES

Varhaiskasvatus on kuulunut sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen jo aiemman varhaiskasvatuslain (19.1.1973/36) nojalla, sillä sen 13 a §:ssä säädettiin varhaiskasvatukseen sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (812/2000). Tämän, niin kutsutun asiakaslain 24 §:ssä säädetään sosiaaliasiamiehestä ja hänen tehtävistään.

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui pääosin voimaan 1.9.2018. Siinä säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta muun muassa neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §).

Lisätietoa: Sosiaaliasiamiehen internetsivuilta www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies