Varhaiskasvatus ja koulutus

Esiopetus

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä.

PALVELUOHJAUS VARHAISKASVATUSJOHTAJA PAULA UKKONEN
puh. 040 522 4985, paula.ukkonen@edu.heinavesi.fi

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna esiopetusta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu säännöllisesti esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus on tavoitteellista toimintaa. Opetuksen tavoitteet määrittyvät opetussuunnitelman perusteiden ja niiden pohjalta laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaan. Lasten osaamistasolle ei opetussuunnitelmassa aseteta yhteisiä tavoitteita. Yksilöllisesti pohditut tavoitteet hyödyttävät lasten kasvua ja oppimista, joten opettaja keskustelee kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja oppimisen tavoitteista lapsen ja hänen huoltajansa kanssa.

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. On tärkeää, että varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Esiopetusta kehitetään inkluusion periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä. Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuodessa, enintään 5 tuntia päivässä.

Esiopetus ja siihen liittyvä opetusmateriaali, ateriat, oppilashuolto sekä esikoulukuljetukset varsinaiseen esiopetuspaikkaan, jos koulumatka esiopetuspaikan ja kodin/päivähoitopaikan välillä on yli viisi kilometriä, ovat maksuttomia. Opetuksen pohjana on opetushallituksen hyväksymien valtakunnallisten opetussuunnitelman  perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat.

Heinävesi on hiljalleen siirtymässä myös opetussuunnitelmien osalta kohti Pohjois-Karjalaa. Keski-Savon ESIOPS muuttuu hiljalleen Joensuun seudun ESIOPS:ksi, joka näkyy jo ensimmäisinä muutoksina opetussuunnitelmassa, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 19.06.2023/Pykälä 131.

Ohessa alla linkeissä jo tehdyt muutokset sekä koko Joensuun seudun ESIOPS. 

Joensun seudun esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2022 päivitys 2023

Opetussuunnitelmien muutokset 1.8.2023 alkaen

Pykälä 131 esiopetukseen liittyvät liitteet

Heinävedellä pysyvinä esiopetuspaikkoina ovat eteläisen oppilaaksiottoalueen esioppilaille Otto Kotilaisen koulun erillinen esiopetusryhmä (varhaiskasvatuksen alaisuudessa) ja pohjoisen oppilaaksiottoalueen esioppilaille Karvion koulu, jossa esiopetusta annetaan alkuopetuksen yhteydessä (perusopetuksen alaisuudessa). Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset ovat pääsääntöisesti esiopetuksessa Otto Kotilaisen koulun esiopetusryhmässä tai tarvittaessa jossakin muussa esiopetuspaikassa.

Kunta järjestää esioppilaille tarvittavat ja esiopetukseen välittömästi liittyvät kuljetukset yli kolmen kilometrin matkalla kodin/päivähoitopaikan ja esiopetuspaikan välillä (periaatteet).

Heinävedellä jokaisessa esiopetusyksikössä toteutetaan opetussuunnitelman mukaista
opiskeluhuoltoa (tästä). Tavoitteena on edistää lasten oppimista, terveyttä ja hyvinvointia.

Esiopetukseen osallistuvien lasten täydentävä varhaiskasvatus pyritään järjestämään pääsääntöisesti erillisen esiopetusryhmän tiloissa Otto Kotilaisen koulussa (kk) tai muussa varhaiskasvatus yksikössä tilanteen ja esiopetuspaikan mukaan.

Esiopetukseen liittyvistä asioista ja ilmoittautumisesta annetaan tietoa esiopetusikäisten lasten vanhemmille kirjeitse ja Heinäveden Lehden välityksellä keväisin.

                                

Otto Kotilaisen koulun erillinen esiopetusryhmä

Keskuksenkuja 2, 79700 Heinävesi,

eskariOK@edu.heinavesi.fi

 

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja puh. 040 6527 266

Varhaiskasvatuksen opettaja puh. 040 7502 696

Ryhmä puh. 040 7657 637