Varhaiskasvatus ja koulutus

Asiakasmaksut

Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2018 lukien.

Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2018 lukien.

Varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016). Heinävedellä päätöksen perittävästä maksusta tekee varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Kunta voi kuitenkin määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. Korkeimpaan asiakasmaksuun sitoutuneiden huoltajien tulotietoja ei tarkisteta, elleivät huoltajat toisin ilmoita.

Varhaiskasvatuksen maksua tarkistetaan vuosittaisen maksuntarkistuksen lisäksi, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat, perheen koko, lapsen palvelun tarve tai voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Jos perheen tuloissa tapahtuu olennaisia muutoksia, on uusi tuloselvityslomake liitteineen toimitettava välittömästi, niin maksu tarkistetaan tilanteen mukaan. Kirjallisesti tuloselvityslomakkeella on ilmoitettava myös, jos lapsen varhaiskasvatustarve, perheen koko tai perheen muut olosuhteet muuttuvat. 

Jos lapsi asuu vuoroviikoin kummankin vanhemman luona ja hänelle on järjestetty varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojen mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määriteltävä erikseen molemmissa kunnissa.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu (pyöristetään lähimpään euromäärään) saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta (ESIM.  perheen koon mukaan; bruttotulot €/kk – vähimmäistuloraja €/kk, jäljelle jäävästä summasta otetaan maksuprosentin (10,7%) mukainen maksu, enintään 289 € ).
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, maksun määräämisen perusteena olevasta tulosta vähennetään 142 euroa kustakin muusta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:       

Perheen koko henkilöä Vähimmäistuloraja € / kk Korkein maksuprosentti
2 2102 10,7
3 2713 10,7
4 3080 10,7
5 3447 10,7
6 3813 10,7

 

Maksua peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8-31.7) aikana.

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa kuukausimaksu ensimmäisen, ikäjärjestyksessä nuorimman lapsen osalta on enintään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta (laskennallinen kokoaikainen maksu), enintään 145 euroa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Lasta koskeva alin perittävä maksu on 27 euroa.

Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

  • Heinävedellä maksu on kokoaikaisen varhaiskasvatusmaksu, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain.
  • Maksu on 80 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 25, kuitenkin alle 35 tuntia viikoittain.
  • Maksu on 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 15, kuitenkin alle 25 tuntia viikoittain.
  • Maksu on 40 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin alle 15 tuntia viikoittain.

Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan periä 13 euroa päivässä.

Laskutus

Varhaiskasvatuksen maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen, jolloin kuluvan kuukauden maksu laskutetaan seuraavan kuukauden puolessa välissä. Laskutusta ja tulojen selvittelyä hoitaa toimistosihteeri Merja Puustinen, puh. 040 7101 933.