Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Lasten päivähoito on yhteiskunnan järjestämää palvelua lapsiperheille. 

Lasten varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää palvelua lapsiperheille.

PALVELUOHJAUS VARHAISKASVATUSJOHTAJA PAULA UKKONEN

puh. 040-5224 985paula.ukkonen@edu.heinavesi.fi

 

Lasten varhaiskasvatus tukee vanhempia lasten ensisijaisina kasvattajina ja tarjoaa lapsille varhaiskasvatusaikana turvallisen, kodinomaisuuteen pyrkivän kasvuympäristön. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus saada kunnan järjestämä varhaiskasvatuspaikka. Vaihtoehtoisesti vanhemmat voivat halutessaan valita lapselleen lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen.

Heinäveden kunnan varhaiskasvatusta ohjaavat niin valtakunnalliset varhaiskasvatuksen tavoitteet ja lainsäädäntö kuin myös Heinäveden kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma tästä. Heinäveden kunnassa lasten varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja, niin että lasten vanhemmilla on oikeus valita lapselleen joko kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki. Heinäveden kunnassa lasten varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti- ja perhepäivähoitona, minkä lisäksi järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koululaisten iltapäiväkerhossa kirkonkylässä sekä lisäksi tarvittaessa eri varhaiskasvatusyksiköissä.

Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitoksen toimistosta (www.kela.fi)  puh. 020 692 206.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Haettaessa lasta varhaiskasvatukseen käytetään varhaiskasvatushakemuslomaketta, jota on saatavana varhaiskasvatustoimistosta.

Varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä selvitetään perheen tulot tuloselvityslomakkeella tarvittavine liitteineen. Tuloselvityslomake löytyy tästä ja yrittäjän tuloselvityslomake tästä.

Päivähoitoon hakemisesta keskitetysti seuraavalle toimikaudelle ( 1.8-31.7 ) ilmoitetaan keväisin Heinäveden lehdessä. Päivähoitopaikkaa voi hakea muulloinkin.

Varhaiskasvatushakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, päivähoitopaikkaa on haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatushakemus liitteineen palautetaan varhaiskasvatustoimistoon os. Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi.

Varhaiskasvatusjohtaja sijoittaa lapset päivähoitoon. Lapsia päivähoitoon sijoitettaessa pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan vanhempien toiveet, lasten ikä ja kehitystaso.

 

Päiväkotihoito

Päiväkoti Päivänpesä

Koulutie 10, 79700 Heinävesi

paivakoti@heinavesi.fi


Vastaava lastentarhanopettaja puh.040 7101 959

Erityislasttentarhanopettaja puh.040 6811 354 

Ryhmä puh. 0400 236581

 

Päiväkodin peruskorjatuissa, kodinomaisissa ja viihtyisissä tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta parillekymmenelle 1-5 vuotiaalle lapselle. Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus keskitetään mahdollisuuksien mukaan päiväkotiin.

Suunnitelmallinen opetus, kasvatus ja hoito tukevat lapsen kasvua ja kehitystä ja antavat hänelle elämässä tarvittavia tarpeellisia tietoja ja taitoja

Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja, lähihoitajia sekä muuta henkilöstöä tarpeen mukaan.

Päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin lähinnä klo 6.30 - 16.30.

Päiväkotihoitoon haetaan normaalin käytännön mukaisesti.

 

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitoa voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan perhepäiväkodiksi.

Perhepäivähoidossa annetaan päivähoitoa eri-ikäisille lapsille kodinomaisissa olosuhteissa. Suunnitelmallinen opetus, kasvatus ja hoito sekä leikki niin sisällä kuin ulkonakin luovat suotuisat edellytykset lapsen hoidolle ja tasapainoiselle kehitykselle.

Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä keskustellaan kasvatuksesta ja asetetaan erilaisia tavoitteita kasvatustoiminnalle.

Perhepäivähoidossa korostetaan lapsen yksilöllistä huomioimista, niinpä yhteistyö henkilöstön ja vanhempien välillä on tärkeää.

Perhepäivähoidon eri hoitomuotoihin haetaan normaalin hakukäytännön mukaisesti

 

Varahoito perhepäivähoitajan ollessa poissa työstään

Perhepäivähoitajan ollessa äkillisesti poissa työstään varahenkilö järjestää lapselle tarvittaessa varahoitopaikan esim. ryhmäperhepäiv'ähoiodssa..  

Asiasta täytyy sopia etukäteen varahenkilön kanssa, puh. 040 8096 324.

Hoitajan ennalta tiedetyn poissaolon takia varahoito järjestetään tilanteen mukaan eri varhaiskasvatusyksiköissä.

Jos vanhemmat järjestävät lapselleen varahoidon itse, vähennetään ko. ajalta päivähoidon maksu pois.

 

Hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja hoitaa tavallisesti neljää alle kouluikäistä lasta omassa kodissaan. Viidentenä lapsena hän voi hoitaa joko osapäivähoitoa tarvitsevaa esikouluikäistä tai kouluikäistä lasta.

Kitkonkylän alueella toimii kaksi perhepäivähoitajaa ja Pohjois-Heinävedellä yksi perhepäivähoitaja.

Perhepäiväkodin toiminta sisältää ohjattua toimintaa, kasvatusta ja hoitoa. Hoitaja huolehtii yhdessä lasten vanhempien kanssa, että lapsi saa tilaisuuden ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavaan toimintaan kodinomaisissa olosuhteissa. Myös leikki ja ulkoilu kuuluvat normaaliin arkeen.

 

Lapsen/lasten kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja hoitaa tavallisesti 2 - 4 perheen lapsia (neljä alle kouluikäistä lasta, lisäksi viidentenä osapäivähoitoa tarvitseva esiopetusikäinen tai kouluikäinen lapsi) joko vuorotellen kunkin lapsen tai vain joidenkin lasten kodissa. Joskus erityistapauksissa perhepäivähoitaja voi hoitaa vain yhden perheen lapsia/lasta perheen kodissa.

Perhepäiväkodin toiminta sisältää ohjattua toimintaa, kasvatusta ja hoitoa. Hoitaja huolehtii yhdessä lasten vanhempien kanssa, että lapsi saa tilaisuuden ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavaan toimintaan kodinomaisissa olosuhteissa. Myös leikki ja ulkoilu kuuluvat normaaliin arkeen.

Kolmiperhepäivähoidossa on erityisen tärkeää hyvä yhteistyö ja joustavuus perhepäivähoitajan ja lasten vanhempien välillä.

 

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäiväkodissa voi kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa hoitaa yhtäaikaisesti kahdeksaa alle kouluikäistä lasta ja lisäksi kahta osapäivähoitoa tarvitsevaa esiopetusikäistä tai kouluikäistä lasta.

Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahtatoista lasta, jolloin yhdellä hoitajalla tulee olla tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Ryhmäperhepäiväkodissa toimitaan jo hiukan suuremmissa lapsiryhmissä, mutta kuitenkin ryhmät ovat pieniä ja voidaan tarvittaessa jakaa vielä lasten iän ja kehitystason mukaan.

Ryhmäperhepäiväkodin toiminta sisältää ohjattua toimintaa, kasvatusta ja hoitoa. Hoitajat huolehtivat yhdessä lasten vanhempien kanssa, että lapsi saa tilaisuuden ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavaan toimintaan kodinomaisissa olosuhteissa. Myös leikki ja ulkoilu kuuluvat normaaliin arkeen.

Ryhmäperhepäiväkoti Illansuu

Virastokuja1, 79700 Heinävesi

ryhmisillansuu@heinavesi.fi

puh. 040 8233 072

on 12-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, jossa hoidetaan eri-ikäisiä lapsia.

Illansuu on avoinna lähinnä maanantaista perjantaihin lasten hoidon tarpeiden mukaan (noin klo 5.30-22.00) ja tarvittaessa viikonloppuisinkin. Illansuussa hoidetaan keskitetysti ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa tarvitsevia lapsia. Ryhmäperhepäiväkoti sijaitsee kerrostalon toisessa kerroksessa kirkonkylän keskustassa. Ryhmäperhepäiväkodin tilat ovat tilavat ja valoisat. Aidattu piha-alue toimii lasten ulkoilualueena. Hoitajina toimii yksi lähihoitaja ja 2-3 ryhmäperhepäivähoitajaa tilanteen mukaan.

Ryhmäperhepäiväkoti Karvio

Venevalkamantie 2, 79810 Karvion kanava

ryhmiskarvio@heinavesi.fi

puh. 040 7101 931

on 8-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, jossa hoidetaan lähinnä alle kouluikäisiä lapsia, jotka tarvitsevat hoitoa päiväsaikaan.

Lisäksi ryhmäperhepäiväkodissa voidaan hoitaa kahta osapäivähoitoa tarvitsevaa esiopetusikäistä tai kouluikäistä lasta. Ryhmäperhepäiväkoti Karvio on avoinna lähinnä maanantaista perjantaihin noin klo 6.00/6.30-16.30 välisenä aikana.

Ryhmäperhepäiväkoti sijaitsee Karvion koulun yhteydessä Pohjois-Heinävedellä. Ryhmäperhepäiväkodin uudet tilat ovat tilavat ja valoisat. Aidattu piha-alue toimii lasten ulkoilualueena koulun pihan yhteydessä. Hoitajina toimivat kaksi lähihoitajaa ja 1-2 ryhmäperhepäivähoitajaa tilanteen mukaan.