Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja.

Kermanrannantie 7, 79700  Heinävesi

 

PALVELUOHJAUS VARHAISKASVATUSJOHTAJA PAULA UKKONEN

puh: 040 5224 985, paula.ukkonen@edu.heinavesi.fi

 

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja niin, että lasten vanhemmilla on oikeus valita lapselleen joko kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki.

Sen lisäksi yhdessä koulupuolen kanssa järjestetään lainmukainen esiopetus.

Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma

Nykyinen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2020 alkaen tässä.

 

Varhaiskasvatussuunnitelma uudistuu / kysely vanhemmille

Hyvät huoltajat,

Varhaiskasvatuslaki (HE 148/2021) ja valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH 2022) muuttuvat 1.8.2022. Laissa säädetään jatkossa lapsen oikeudesta tukeen varhaiskasvatuksessa. Tukea järjestetään inkluusion periaatteiden mukaisesti kolmitasoisena (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Paikallisia tarkennuksia ollaan laatimassa parhaillaan. Huoltajia, lapsia ja henkilöstöä osallistetaan varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön erilaisin keinoin kunnissa.

Toivomme teidän vastaavan tähän kyselyyn mahdollisimman pian, koska tarvitsemme teidän huoltajien tärkeitä tietoja seudullisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan tueksi. Tällä tavalla varmistamme, että huoltajien ääni tulee kuulluksi varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Kiitos ajastanne!  tästä kyselyyn

 

SOSIAALIASIAMIES

Varhaiskasvatus on kuulunut sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen jo aiemman varhaiskasvatuslain (19.1.1973/36) nojalla, sillä sen 13 a §:ssä säädettiin varhaiskasvatukseen sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (812/2000). Tämän, niin kutsutun asiakaslain 24 §:ssä säädetään sosiaaliasiamiehestä ja hänen tehtävistään.

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui pääosin voimaan 1.9.2018. Siinä säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta muun muassa neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §).

Lisätietoa: Sosiaaliasiamiehen internetsivuilta www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies