Varhaiskasvatus ja koulutus

Päivähoito

Lasten päivähoito on yhteiskunnan järjestämää palvelua lapsiperheille. 

Lasten päivähoito on yhteiskunnan järjestämää palvelua lapsiperheille.

Se tukee vanhempia lasten ensisijaisina kasvattajina ja tarjoaa lapsille päivähoitoaikana turvallisen, kodinomaisuuteen pyrkivän kasvuympäristön. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus saada kunnan järjestämä päivähoitopaikka. Vaihtoehtoisesti vanhemmat voivat halutessaan valita lapselleen lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen.

Heinäveden kunnan varhaiskasvatusta ohjaavat niin valtakunnalliset varhaiskasvatuksen tavoitteet ja lainsäädäntö kuin myös Heinäveden kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Heinäveden kunnassa lasten varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia ja laadukkaita hoitopalveluja, niin että lasten vanhemmilla on oikeus valita joko kunnallinen päivähoitopaikka lapselleen, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki. Heinäveden kunnassa lasten varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti- ja perhepäivähoitona, minkä lisäksi järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koululaisten iltapäiväkerhossa kirkonkylässä sekä lisäksi tarvittaessa eri varhaiskasvatusyksiköissä.

Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitoksen Heinäveden paikallistoimistosta (www.kela.fi)  puh. 020 692 206.

Päivähoitoon hakeminen

Haettaessa lasta päivähoitoon käytetään varhaiskasvatushakemuslomaketta, jota on saatavana varhaiskasvatustoimistosta.

Varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä selvitetään perheen tulot tuloselvityslomakkeella tarvittavine liitteineen. Tuloselvityslomake löytyy tästä ja yrittäjän tuloselvityslomake tästä.

Päivähoitoon hakemisesta keskitetysti seuraavalle toimikaudelle ( 1.8-31.7 ) ilmoitetaan keväisin Heinäveden lehdessä. Päivähoitopaikkaa voi hakea muulloinkin.

Varhaiskasvatushakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, päivähoitopaikkaa on haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatushakemus liitteineen palautetaan varhaiskasvatustoimistoon.

Varhaiskasvatuksen maksut

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa maksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016). Heinävedellä päätöksen perittävästä maksusta tekee varhaiskasvatusjohtaja.

Lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta lapsen päiväkoti- ja perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana.

Kokopäivähoidon kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Kunta voi kuitenkin määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat 1.1.2018 lukien

Perheen koko henkilöinä

Tuloraja euroina Korkein maksu-prosentti
2 2050 10,7
3 2646 10,7
4 3003 10,7
5 3361 10,7
6 3718 10,7


Jos perheen koko on suurempi kuin 6, maksun määräämisen perusteena olevasta tulosta vähennetään 138 euroa kustakin muusta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa kuukausimaksu ensimmäisen, ikäjärjestyksessä nuorimman lapsen osalta on enintään 290 euroa.

Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu.

Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrättävä  kuukausimaksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta (laskennallinen kokoaikainen maksu), enintään 145 euroa.

Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Lasta koskeva alin perittävä maksu on 27 euroa.

Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Heinävedellä maksu on kokoaikaisen varhaiskasvatusmaksu, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikottain.

Maksu on 80 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 25, kuitenkin alle 35 tuntia viikottain.

Maksu on 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 15, kuitenkin alle 25 tuntia viikottain.

Maksu on 40 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin alle 15 tuntia viikottain.

Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan periä 13 euroa päivässä.

Laskutus

Varhaiskasvatuksen maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen, jolloin kuluvan kuukauden varhaiskasvatuksen maksu laskutetaan seuraavan kuukauden puolen välin jälkeen.

Laskutusta hoitaa toimistosihteeri Tiina Hämäläinen, puh. 040 7101 937.

Varhaiskasvatusjohtaja sijoittaa lapset päivähoitoon. Lapsia päivähoitoon sijoitettaessa pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan vanhempien toiveet, lasten ikä ja kehitystaso.

Päivähoitopaikat

Päiväkodin peruskorjatuissa, kodinomaisissa ja viihtyisissä tiloissa järjestetään päivähoitoa parillekymmenelle 1-5 vuotiaalle lapselle. Erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoito keskitetään mahdollisuuksien mukaan päiväkotiin.

Suunnitelmallinen, ohjattu toiminta ja opetus tukevat lapsen kasvua ja kehitystä ja antavat hänelle elämässä tarvittavia tarpeellisia tietoja ja taitoja

Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja, lähihoitajia sekä muuta henkilöstöä tarpeen mukaan.

Päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin lähinnä klo 6.30 - 16.30.

Päiväkotihoitoon haetaan normaalin käytännön mukaisesti.

Päiväkoti Päivänpesä

Koulutie 10, 79700 Heinävesi

Puh. 0400 236581, 040 7101 959, 040 6811 354 (elto)
paivakoti@heinavesi.fi

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitoa voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan perhepäiväkodiksi.

Perhepäivähoidossa annetaan päivähoitoa eri-ikäisille lapsille kodinomaisissa olosuhteissa. Hyvä perushoito, suunniteltu ja ohjattu toiminta sekä leikki niin sisällä kuin ulkonakin luovat suotuisat edellytykset lapsen hoidolle ja tasapainoiselle kehitykselle (VASU).

Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä keskustellaan kasvatuksesta ja asetetaan erilaisia tavoitteita kasvatustoiminnalle.

Perhepäivähoidossa korostetaan lapsen yksilöllistä huomioimista, niinpä kasvatuskumppanuus henkilöstön ja vanhempien välillä on tärkeää.

Perhepäivähoidon eri hoitomuotoihin haetaan normaalin hakukäytännön mukaisesti

Varahoito perhepäivähoitajan ollessa poissa työstään

Perhepäivähoitajan ollessa äkillisesti poissa työstään päivähoidon varahenkilö järjestää varahoidon ryhmäperhepäiväkodissa.  

Asiasta täytyy sopia etukäteen varahenkilön kanssa, puh. 040 8096 324.

Hoitajan ennalta tiedetyn poissaolon takia varahoito järjestetään tilanteen mukaan eri päivähoitoyksiköissä.

Jos vanhemmat järjestävät lapselleen varahoidon itse, vähennetään ko. ajalta päivähoidon maksu pois.

Hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja hoitaa tavallisesti neljää alle kouluikäistä lasta omassa kodissaan. Viidentenä lapsena hän voi hoitaa joko osapäivähoitoa tarvitsevaa esikouluikäistä tai kouluikäistä lasta.

Perhepäiväkodin toiminta sisältää perushoitoa, ohjattua toimintaa ja kasvatusta. Hoitaja huolehtii yhdessä lasten vanhempien kanssa, että lapsi saa tilaisuuden ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavaan toimintaan kodinomaisissa olosuhteissa. Myös leikki ja ulkoilu kuuluvat normaaliin arkeen.

Lapsen/lasten kodissa tapahtuva perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja hoitaa tavallisesti 2 - 4 perheen lapsia ( neljä alle kouluikäistä lasta, lisäksi viidentenä osapäivähoitoa tarvitseva esiopetusikäinen tai kouluikäinen lapsi ) joko vuorotellen kunkin lapsen tai vain joidenkin lasten kodissa. Joskus erityistapauksissa perhepäivähoitaja voi hoitaa vain yhden perheen lapsia/lasta perheen kodissa.

Perhepäiväkodin toiminta sisältää perushoitoa, ohjattua toimintaa ja kasvatusta. Hoitaja huolehtii yhdessä lasten vanhempien kanssa, että lapsi saa tilaisuuden ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavaan toimintaan kodinomaisissa olosuhteissa. Myös leikki ja ulkoilu kuuluvat normaaliin arkeen.

Kolmiperhepäivähoidossa on erityisen tärkeää hyvä yhteistyö ja joustavuus perhepäivähoitajan ja lasten vanhempien välillä.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäiväkodissa voi kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa hoitaa yhtäaikaisesti kahdeksaa alle kouluikäistä lasta ja lisäksi kahta osapäivähoitoa tarvitsevaa esiopetusikäistä tai kouluikäistä lasta.

Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahtatoista lasta, jolloin yhdellä hoitajalla tulee olla tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Ryhmäperhepäiväkodissa toimitaan jo hiukan suuremmissa lapsiryhmissä, mutta kuitenkin ryhmät ovat pieniä ja voidaan tarvittaessa jakaa vielä lasten iän ja kehitystason mukaan.

Ryhmäperhepäiväkodin toiminta sisältää perushoitoa, ohjattua toimintaa ja kasvatusta. Hoitajat huolehtivat yhdessä lasten vanhempien kanssa, että lapsi saa tilaisuuden ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavaan toimintaan kodinomaisissa olosuhteissa. Myös leikki ja ulkoilu kuuluvat normaaliin arkeen.

Ryhmäperhepäiväkoti Illansuu

Puh. 040 8233 072

on 12-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, jossa hoidetaan eri-ikäisiä lapsia.

Illansuu on avoinna lähinnä maanantaista perjantaihin lasten hoidon tarpeiden mukaan ( noin klo 5.30-22.00 ) ja tarvittaessa viikonloppuisinkin. Illansuussa hoidetaan keskitetysti ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa tarvitsevia lapsia. Ryhmäperhepäiväkoti sijaitsee kerrostalon toisessa kerroksessa kirkonkylän keskustassa. Ryhmäperhepäiväkodin tilat ovat tilavat ja valoisat. Aidattu piha-alue toimii lasten ulkoilualueena. Hoitajina toimii yksi lähihoitaja ja 2-4 ryhmäperhepäivähoitajaa tilanteen mukaan.

Ryhmäperhepäiväkoti Karvio

Puh. 040 7101 931

on 8-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, jossa hoidetaan lähinnä alle kouluikäisiä lapsia, jotka tarvitsevat hoitoa päiväsaikaan.

Lisäksi ryhmäperhepäiväkodissa voidaan hoitaa kahta osapäivähoitoa tarvitsevaa esiopetusikäistä tai kouluikäistä lasta. Ryhmäperhepäiväkoti Karvio on avoinna lähinnä maanantaista perjantaihin noin klo 6.00/6.30-16.30 välisenä aikana.

Ryhmäperhepäiväkoti sijaitsee Karvion koulun yhteydessä Pohjois-Heinävedellä. Ryhmäperhepäiväkodin uudet tilat ovat tilavat ja valoisat. Aidattu piha-alue toimii lasten ulkoilualueena koulun pihan yhteydessä. Hoitajina toimivat yksi lähihoitaja ja 1-2 ryhmäperhepäivähoitajaa tilanteen mukaan.