Asuminen ja ympäristö

Kaivoshanke

Heinäveden Aitolammen kaivoshanke

 

 

Aitolammen kaivoshanke

Suomalainen Oy Fennoscandian Resources Ab on Lontoon ja Tukholman pörssissä noteeratun Beowulf Mining Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka etsii taloudellisesti hyödynnettäviä malminesiintymiä Suomessa.

Yhtiöllä on malminetsintälupa (ML2016:0040 nimellä Pitkäjärvi) Heinävedellä. Alue on 999,71ha. Lupa tuli lainvoimaiseksi 9.1.2017.

Kunta päivittää näille sivuille tietoja hankkeen etenemisestä.

Koulutus ja tiedotus materiaalia: 

Paikallisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuudet malminetsintä- ja kaivoshankkeissa 7.11.2018 Heinävesi

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ympäristöoikeuden professori Ismo Pölösen luentomateriaalit päättäjätilaisuus tästä ja yleisötilaisuus tästä.

Viranomaistietoisku kaivosasiaan koulutusmateriaalia 10.10.2018 Leppävirta

Kaivoksen perustamiseen liittyvä ympäristölupamenettely ja toiminnan valvonta, eri toimijoiden roolit  tästä

Kaivoksen perustamiseen liittyvä lupamenettely tästä

Kaivoksen prosessit ja päästöt tästä 

Heinäveden kunta

Kunnanhallituksen lausunto 24.9.2018

http://old.heinavesi.fi/dweb_new/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Heinäveden kuntastrategian mukaisesti kunnan visio on luostareistaan, vesireiteistään kanavineen ja kulttuuristaan tunnettu ja aktiivisesti hyvinvointiaan ja elinvoimaansa kehittävä itsenäinen kuntayhteisö. Kunnan vahvuus on matkailullinen tunnettavuus, luonto ja luontoarvot sekä puhdas ympäristö. Kuntastrategia on työkalu, jonka avulla valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista, joiden mukaisesti kuntaa johdetaan. Kuntastrategian avulla vahvistetaan kunnan toiminnan ohjaamista kokonaisuutena.

Heinäveden kunnanhallitus esittää huolensa hankkeesta ja on samaa mieltä kuin mm. aloite ja kirkkojen yhteinen kannanotto, että kaivosasiassa kaivataan lisäselvityksiä, erityisesti kaivoshankkeen ympäristövaikutuksista. Yhteistyötä valvonta- ja lupaviranomaisten sekä naapurikuntien kanssa on tiivistettävä jo hankkeen selvitysvaiheessa. Kunnan osalta asia on jo edennyt.

Kunnan virallisten lausuntojen aika on siinä vaiheessa hanketta, kun puhutaan kaivosluvasta, maankäytön kysymyksistä tai ympäristövaikutusten arvioinnista. Hyvän päätöksenteon on oltava oikeusperiaatteita noudattavaa. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Kuntalain 22§ mukaisesti Heinäveden kunta kehittää omalta osaltaan, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan mm. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa.

Kuntalain 29§ mukaisesti kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunta parantaa omalta osaltaan tiedottamisesta siitä, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

 

Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaliiton lausunto 24.9.2018

https://www.esavo.fi/fi/page/64?newsitem=30

Kirkkojen kannanottoja

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/AC5B7C3890F48F5AC22577030038D858/$FILE/Luonnon%20ja%20ihmisen%20puolesta%20kannanotto%2020180910.pdf

https://ort.fi/uutishuone/2018-08-29/kirkko-ilmaisee-huolensa-heinaveden-kaivoshankkeesta

Beowulf Mining

https://beowulfmining.com/projects/fennoscandian-finland-graphite/aitolampi/

Tukes

Tietoa kaivostoiminnasta ja lupamenettelystä:

https://tukes.fi/teollisuus/kaivos-malminetsinta-ja-kullanhuuhdonta

Kaivosrekisteri (karttapalvelu)

http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/

GTK

GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen asiantuntijaorganisaatio

http://www.gtk.fi/ajankohtaista/media/tietoa_toimittajille/kaivostoiminta/index.html

Pro Heinävesi

Pro Heinävesi on perustettu vastustamaan grafiittikaivoshanketta Heinävedellä. Heidän tavoitteena on säilyttää puhdas luonto myös tuleville sukupolville.  https://proheinavesi.weebly.com/