Varhaiskasvatus ja koulutus

Asiakasmaksut

Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2023 lukien.

Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2023 lukien.

Varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016, jota muutettu ilmoituksella 1365/2022). Heinävedellä päätöksen perittävästä maksusta tekee varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Kunta voi kuitenkin määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. Korkeimpaan asiakasmaksuun sitoutuneiden huoltajien tulotietoja ei tarkisteta, elleivät huoltajat toisin ilmoita.

Varhaiskasvatuksen maksua tarkistetaan vuosittaisen maksuntarkistuksen lisäksi, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat, perheen koko, lapsen palvelun tarve tai voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Jos perheen tuloissa tapahtuu olennaisia muutoksia, on uusi tuloselvityslomake liitteineen toimitettava välittömästi, niin maksu tarkistetaan tilanteen mukaan. Kirjallisesti tuloselvityslomakkeella on ilmoitettava myös, jos lapsen varhaiskasvatustarve, perheen koko tai perheen muut olosuhteet muuttuvat. 

Jos lapsi asuu vuoroviikoin kummankin vanhemman luona ja hänelle on järjestetty varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojen mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määriteltävä erikseen molemmissa kunnissa.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu (pyöristetään lähimpään euromäärään) saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta (ESIM.  perheen koon mukaan; bruttotulot €/kk – vähimmäistuloraja €/kk, jäljelle jäävästä summasta otetaan maksuprosentin (10,7%) mukainen maksu, enintään 295 € ).
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, maksun määräämisen perusteena olevasta tulosta vähennetään 295 euroa kustakin muusta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:       

Perheen koko henkilöä Vähimmäistuloraja € / kk Korkein maksuprosentti
2 3874 10,7
3 4998 10,7
4 5675 10,7
5 6353 10,7
6 7028 10,7

 

Maksua peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8-31.7) aikana.

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa kuukausimaksu ensimmäisen, ikäjärjestyksessä nuorimman lapsen osalta on enintään 295 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta (laskennallinen kokoaikainen maksu), enintään 118 euroa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 59 euroa. Lasta koskeva alin perittävä maksu on 28 euroa.

Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

  • Heinävedellä maksu on kokoaikaisen varhaiskasvatusmaksu, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain.
  • Maksu on 80 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 25, kuitenkin alle 35 tuntia viikoittain.
  • Maksu on 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 15, kuitenkin alle 25 tuntia viikoittain.
  • Maksu on 40 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin alle 15 tuntia viikoittain.

Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan periä 13 euroa päivässä.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista 1.3.2023 lukien

Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään maksuja seuraavasti:

1) kuukausimaksu 80 €/kk, kun aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve on 570 tuntia (keskimäärin 3 tuntia / koulupäivä).

2) kuukausimaksu 100 €/kk, kun aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve on 760 tuntia (keskimäärin 4 tuntia / koulupäivä).

3) 5 €/pv, mikäli toimintaan osallistuminen on tilapäistä

4) sisaralennus: vanhimmasta lapsesta peritään edellä mainituin perustein määräytyvä maksu ja seuraavasta puolet ko. maksusta.

5) Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan elokuun alusta koulun loppumiseen keväällä.

Syys-, joulu- ja talvilomien aikana lapselle tarjotaan toimintaa ko. kerhoissa tai muissa päivähoitopaikoissa ja maksu peritään normaalin aamu- ja iltapäivätoiminnan mukaan. Kesäaikana toimintaa ei ole.

6) Jos lapsen aamu- ja iltapäivätoiminta alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toimintapäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana.

7) Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana,

maksua peritään vain puolet. Jos lapsi on poissa sairauden vuoksi koko kalenterikuukauden,

maksua ei peritä.

8) Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksua peritään

puolet kuukausimaksusta.

9) Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus,

toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Huoltajien on

tehtävä selvitys tilanteestaan. Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen maksuasiassa.

 

Laskutus

Varhaiskasvatuksen maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen, jolloin kuluvan kuukauden maksu laskutetaan seuraavan kuukauden puolessa välissä. Laskutusta ja tulojen selvittelyä hoitaa toimistosihteeri Amanda Luostarinen puh. 050 4080870