Ajankohtaista

Pohjois-Heinäveden kaavoitus ja kaivoshanke

26.10.2018

Julkisuudessa on runsaasti keskusteltu mahdollisesta kaivoshankkeesta Heinävedelle. Kaavoituksen etenemisestä on esitetty kyselyitä tekniseen toimeen, joihin pyrimme nyt vastaamaan tällä tiedotteella. Heinäveden pohjoisosien rantayleiskaavaa päivitetään parasta-aikaa. Alueen kaavoittajana toimii Ramboll Oy/Markus Hytönen. Kaavoitus kuitenkin koskee pääasiassa ranta-alueita, joten muut alueet (jonne mahdollinen kaivoshanke sijoittuisi) jäävät tämän kaavoituksen ulkopuolelle.

Kaivosalueet tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Kaivostoiminnan tulee pääsääntöisesti perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan. Jos voimassa olevissa kaavoissa (maakunta-, yleis- ja asemakaava) ei ole suunniteltu kaivostoimintaa, kaavoja voi joutua päivittämään ennen kuin kaivostoiminta voi käynnistyä. Kaivoshanke voidaan päivittää yleiskaavaan, tai kaivosalueelle voidaan joutua tekemään asemakaava.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa on Aitolammin tuntumassa EO1 -merkintä, joka mahdollistaa jossain määrin kalliokiviaineksen kaivamisen, mutta maakuntakaava itsessään ei anna mahdollisuutta kovin suurelle kaivostoiminnalle. Mitään kaavaa ei voi muuttaa ylemmän kaavan vastaiseksi (eli yleiskaava ei voi olla maakuntakaavan vastainen ja asemakaava ei voi olla yleis- ja/tai maakuntakaavan vastainen).

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 5§ asettaa alueiden käytön suunnittelulle tavoitteet. Näissä tavoitteissa korostetaan ympäristöhaittojen ehkäisemistä, ympäristönsuojelua ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Samassa pykälässä kuitenkin korostetaan, että kaavoituksella tulee tukea myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä.

Kaivosala on näin ollen kaavoituksessa samalla viivalla muiden elinkeinojen, kuten matkailun kanssa. Lain mukaan kunnan on huomioitava eri elinkeinojen toimintamahdollisuudet ja maanomistajien oikeudet, mikä asettaa kaavoitukselle tietyt raamit. Eri elinkeinot eivät ole toisiaan poissulkevia. Kunnan kaavapäätösten on lain mukaan perustuttava riittäville selvityksille.

Kun alueella on olemassa malminetsintälupa, sitä ei saa kaavoittaa siten, että etsintätoiminta estyy. Kuitenkaan etsintälupa ei vaikuta siihen, myönnetäänkö myöhemmin kaivoslupa vai ei. Etsintätoiminta tuottaa tietoa kaivostoimintamahdollisuuksista myös kaavaa varten. Kaivostoiminnan tulee perustua oikeusvaikutteiseen kaavaan taikka kaivostoiminnan vaikutukset huomioon ottaen kaivosasia on selvitettävä yhteistyössä kunnan, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja kaavoitusselvitykset voidaan yhdistää kaivostoiminnan ja sen ympäristön yhteensovittamista koskevan kaavapäätöksen tueksi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) tuottaa tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, edistää ympäristönäkökohtien huomioon ottamista hankkeessa sekä lisää alueen asukkaiden ja muiden tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Jos Heinäveden mahdollisen kaivoshankkeen YVA olisi jo valmistunut, se olisi otettava kaavoituksessa huomioon. Hankkeen YVA on kuitenkin vasta tekeillä, joten yleiskaavoituksessa tehtävissä tarvittavissa selvityksissä on otettava huomioon etsintätyön tulokset ja mahdollisen kaivoksen sijaintipaikkaa ja toimintojen (liikenne, avolouhokset rikastus jne.) sijoittelua koskevat vaihtoehdot.

Ympäristölupa-asia ratkaistaan ympäristönsuojelulain nojalla ottaen huomioon mm. toiminnan sijoituspaikan vaihtoehtoja ja soveltuvuutta koskevat kriteerit, kuten oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kaivostoiminnan sijoittaminen ei saa vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Yleiskaavan laadinnassa on kuitenkin lähtökohtana toimintojen yhteensovittaminen, ei poissulkeminen, jolloin malminetsintätutkimuksien tulokset ja potentiaalinen kaivostoiminta on otettava huomioon yleiskaavaselvityksissä.

Kaivoslain (1§) tarkoituksena on osaltaan turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet sekä yksilön mahdollisuudet vaikuttaa itseään ja elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kaivoslain tarkoituksena on lisäksi edistää kaivosten turvallisuutta sekä ehkäistä, vähentää ja torjua tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvat haitat ja vahingot ja varmistaa haitan tai vahingon aiheuttajan korvausvelvollisuus. Nämä ovat kaivosyhtiön ja kaivosviranomaisen velvollisuuksia.

Tukes on kaivoslaissa mainittu kaivosviranomainen, joka valvoo lain noudattamista ja hoitaa kaivoslaissa sille säädetyt tehtävät. Kaikki Suomeen perustettavat kaivokset tarvitsevat Tukesin kaivosluvan. On kuitenkin syytä muistaa, että kaivoslupa ei itsessään mahdollista kaivostoiminnan harjoittamista alueella. Kaivostoiminta edellyttää usean luvan ja oikeuden hankkimista. Kaivosluvan lisäksi kaivokset tarvitsevat Tukesilta kaivosturvallisuusluvan, lunastusluvan, kemikaaliturvallisuuslain mukaisen luvan tai ilmoituksen kemikaalien ja räjähdysaineiden käyttöön ja varastointiin, ympäristöviranomaisen myöntämän ympäristöluvan, tieoikeuksia, liittymisluvan maantiehen jne. Lupia ja oikeuksia tarvitaan siis useita ja pääsääntöisesti kunnan lausunto pyydetään jokaisen luvan hakuvaiheessa.

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on myös oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Hyvän hallinnon oikeusperiaatteita ovat yhdenvertaisuusperiaate, tarkoitussidonnaisuuden periaate, objektiviteettiperiaate, suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojaperiaate. Asianosaisten ja järjestöjen sekä pitkälti myös osallisten kuulemisen periaate on myös keskeinen niin kaavoituksessa kuin lupamenettelyissä. Kaavoituksessa kuullaan kunnan jäseniä. Perustuslaissa on säädetty keskeisiä oikeuksia, jotka viranomaisen on päätöksenteossa otettava huomioon lakeja soveltaessaan. Perustuslaissa on säädetty myös kunnallisesta itsehallinnosta, joten yleiskaavoituksessa sovitetaan mahdollisuuksien mukaan yhteen kaavoituksen tavoitteisiin liittyviä erilaisia oikeuksia.

Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristölain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Mitään lupaa ei voi evätä, jos sille on lain määrittelemät edellytykset ja tarvittavat selvitykset on tehty.

Tässä vaiheessa kaivosyhtiö ei ole tehnyt mahdolliseen hankkeeseen liittyen mitään lupahakemuksia myönnetyn malminetsintäluvan jälkeen. Kaikki ilmoitukset vireillä olevista kaivoslain mukaisista lupahakemuksista ja päätöksistä löytyvät nettisivuilta https://tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset. Aluehallintovirastojen lupatietopalvelussa ei ole vireillä ympäristölupahakemusta.  Kaivosyhtiöltä täytyy kuitenkin pyytää lausunto siltä osin kuin yleiskaavoitus voi vaikuttaa tulevaan kaivostoimintaan.

Kunta ei myöskään voi antaa lausuntoja tai päätöksiä hankkeeseen liittyen, jota ei ole vielä edes perustettu. Kaavoituksessa emme voi kaavoittaa aluetta kaivoshankkeelle, koska koko hanketta ei ole. Mutta emme voi myöskään kaavoittaa olematonta hanketta, eli liiketoimintaa estävästi. Näin ollen Heinäveden pohjoisten osien kaavoitus etenee suunnitellusti, mahdolliseen kaivoshankkeeseen neutraalisti suhtautuen.

 

Ystävällisin terveisin

Jenni Ylikotila

Tekninen johtaja

Kermanrannantie 7

79700 Heinävesi

puh. 040 3556 320

Sähköposti jenni.ylikotila@heinavesi.fi

 

 

 

LÄHDELUETTELO

Etelä-Savo - Saimaan maakunta – Maakuntakaavoitus; (https://www.esavo.fi/kaavat, luettu 11.10.2018)

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 (luettu 11.10.2018)

Kaivoslaki 621/2011(luettu 11.10.2018)

Työ- ja elinkeinoministeriö; Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa (2015)

Suomen luonnonsuojeluliitto ry; Tietopaketti kaivoslaista ja kaivoshankkeiden

viranomaisvaiheista (2013)

Ramboll Finland Oy/ Markus Hytönen

Ilmoittautumiset Soisalo-opiston kursseille alkoivat 14.8.

23.08.2019 Lue lisää
Rantakiinteistöjen jätevesijärjestelmät saneerattava 31.10.2019 mennessä

29.03.2019 Lue lisää
Pohjois-Heinäveden kaavoitus ja kaivoshanke

26.10.2018 Lue lisää
Siun Soten Kysy ikäihmisten palveluista -chat 

07.05.2018 Lue lisää
Kunnan kiinteistöjä koskevat sisäilmatiedotteet

07.05.2018 Lue lisää